fbpx Online Office

Whats App
+359 888 860 008

Viber
+359 888 860 008

Телефон
+359 888 860 008

Skype
Online Office

office@
onlineoffice.bg

Messenger
Online office

ПОЛИТИКА
ЗА ЗАЩИТА, ПОВЕРИТЕЛНОСТ И НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ,
ОБРАБОТВАНИ ОТ УЕБСАЙТА ОНЛАЙН ОФИС (www.onlineoffice.bg)

I. Въведение
Тази политика има за цел да представи принципите на защита на лични данни, обработвани чрез уеб сайта Онлайн офис. Нашите задължения като администратор на лични данни. Мерките, които сме предприели, за да не допуснем данните Ви да бъдат използвани, без да знаете от кого и с какви цели или, без да имате възможност да възразите или да оттеглите съгласието си относно тяхната обработка.

Потребителите на уеб сайта Онлайн офис са субекти на лични данни и имат различни права в тази връзка. От своя страна, „Микст Сорсис“ ЕООД (наричанo за по-кратко „Микст Сорсис“) обработва личните данни на потребителите в качеството на администратор. Това означава, че Микст Сорсис е пряко задължено да обработва данните само на законово основание. Да спазва информационните права на субектите на данни. Да прилага всички технически и организационни мерки, пропорционални на извършваната дейност за опазването на данните. Да спазва останалите права на субектите на данни.

Политиката няма да остане една и съща през цялото време, докато съществуват услугите, предлагани чрез уеб сайта. Тъй като дигитализацията напредва и регулацията на отношенията, свързани с обработката на лични данни, се развива. Ние ще се стремим да подобряваме и съобразяваме постоянно нашите практики с това развитие, което на свой ред ще намери отражение в политиката. Намерението ни е да публикуваме в секцията „Лични данни“ на нашия уебсайт www.onlineoffice.bg актуалната политика за защита, поверителност и неприкосновеност на личните данни, обработвани през уеб сайта Онлайн офис.
II. Някои понятия от значение за по-доброто разбиране на тази политика:

„Лични данни“ – това е всяка информация, която се отнася до Вас – потребителя на услугите, предлагани чрез уеб сайта. Информация, която самостоятелно или в съчетание с друга информация може да ни помогне да установим Вашата самоличност;

„Субект на личните данни“ – това сте Вие, потребителят на услугите, предлагани чрез уеб приложението. Написаното в тази политика се отнася само за физически лица, освен, ако изрично не е указано нещо различно.

„Обработване на лични данни“ – това е всяко действие, което извършваме или можем да извършим с Вашите лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ или унищожаване.

„Администратор на лични данни“ – по отношение на предлаганите от нас услуги чрез уеб сайта това е Микст Сорсис.

„Обработващ лични данни“ – това е трето лице, което обработва Ваши лични данни по наше възлагане, при което Микст сорсис стриктно е определило целта на обработката, средствата, с която се случва тя и е проверил дали лицето отговаря на изискванията на GDPR.

III. С какви цели Микст сорсис използва Вашите лични данни

Микст сорсис използва лични данни, за да Ви предостави поискани от Вас услуги чрез уеб сайта Онлайн офис. Вие използвате тези услуги по Ваше желание, с оглед сключването на договора с Микст сорсис или във връзка с вече сключен такъв. Услугите, при които може да обработваме Вашите лични данни по този начин, са например:

a) Предоставяне на устни съвети, консултации, стратегии, анализи и др.

b) Изготвяне на писмени документи, договори, становища и др.

IV. Видове лични данни, които обработваме

a) Идентификационни данни – три имена, ЕГН, постоянен адрес, данни по лична карта и др. във връзка с изготвяне на документи за регистрация, договори, становища, упълномощаване, недвижими имоти, консултиране и съвети на физически и юридически лица.
Нашият стремеж е да минимизираме обработката на лични данни и да създадем сигурност за данните на нашите клиенти. Поради това възнамеряваме в бъдеще да ограничим използването на ЕГН като средство за идентифициране в уеб сайта и заменянето му с друг уникален номер, който не предполага обработка на лични данни.

b) Данни за Вашите професионални навици или трудово досие – в случаите, когато услугата има за предмет трудово правни, осигурителни или други свързани с тях въпроси.

c) Данни за съпружески отношения, родствени връзки – в случаите, когато услугата има за предмет недвижими имоти, наследствени отношения, уреждане на имуществени отношения между съпрузи и др.

V. На какви основания обработваме Вашите лични данни чрез уеб сайта

Договорно основание по чл. 6, параграф 1, буква „б“ от GDPR.
Вашите идентификационни данни (ЕГН), се обработват през уеб сайта Онлайн офис на договорно основание съгласно чл. 6, параграф 1, буква „б“ от GDPR. При получаване на потвърждение от Ваша страна на обхват, цена и основни параметри на възлагането по eMail, ние сключваме договор с Вас, по силата на който Вие получавате нашата консултантска услуга.

VI. Кой има достъп до Вашите лични данни

a) „Микст сорсис” ЕООД ще предоставя услугите чрез управителя си Даниела Митева. В случай, че е налице необходимост от допълнителен ресурс – и чрез доверени и квалифицирани за осъществяване на съответната дейност партньори. В този случай ще им бъде предоставен достъп до съответните лични данни, за което Клиентът ще бъде ще бъде изрично информиран при необходимост.

b) Достъп до лични данни, съхранявани на уеб сървърите, използвани от Микст сорсис.
Трети лица извън Микст сорсис нямат достъп до данните на уеб сървърите, използвани от Микст сорсис. Поддръжката на системите и сървърите се осъществява от „ДЕЛЕНА СЪЛЮШЪНС“ EOOД, ЕИК 205271317. „ДЕЛЕНА СЪЛЮШЪНС“ EOOД, ЕИК 205271317 и СуперХостинг.БГ“ ООД, ЕИК 131449987, въз основа на сключен договор за предоставяне на услугата „Споделен хостинг“ се явяват обработващ по отношение на личните данни на клиентите на „Микст сорсис“.

VII. Организационни и технически мерки за сигурност

Микст сорсис прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на съобразено с рисковете за правата и свободите на физическите лица ниво на сигурност, като:

• Протоколи за сигурност – данните между устройството на клиента и сървъра, на който е инсталиран сайта се обменят през шифрована връзка посредством SSL Сертификат;

• Достъп до сървърите –Сървърите са разположени в специализирана сграда на SUPERHOSTING.BG и оперират съгласно одобрен международен стандарт и практики. Достъпът до тях е ограничен и се предоставя ред и начин определен от SUPERHOSTING.BG;

• Способност за гарантиране на постоянна поверителност (достъпът до данните е ограничен и се предоставя по ред и начин определен от оператора на лични данни, чрез персонализиран достъп, данни за който се съхраняват от оператора на лични данни). Цялостност (се гарантира чрез използване на предоставена от SUPERHOSTING.BG система за управление на релационни бази данни). Наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване (наличността и устойчивостта се предоставят и гарантират, като част от услугата на SUPERHOSTING.BG, която е 99.9% на година);
• Способност за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент (чрез регулярно автоматизирано създаване на резервни копия);

• Процес на редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки с оглед да се гарантира сигурността на обработването (регулярно се проверява и автоматично се обновява);

• Уведомяване на надзорния орган и субекта на данни, ако е необходимо, за нарушение на сигурността незабавно след установяването на пробива. Чрез проверка във административния панел за управление се установява пробив и по ред и начин определен от оператора на лични данни се предприемат съответните действия за уведомяване на засегнатите лица.

VIII. Срокове за съхранение на личните данни
Нашата политика е да съхраняваме личните Ви данни само доколкото това е необходимо за предоставяне на нашите услуги. След изтичането на 1 година от последния запис за използване на сайта от съответния клиент, се архивират и криптират, а след 5 години се трият данните се изтриват.

IX. Вашите права и тяхното упражняване

1. Право на информация:
Вие имате право да получите информация за важни характеристики на обработката на Вашите лични данни, включително, но не само за нейната цел, срок и основание, за получателите и категориите получатели на лични данни и други. Искане за получаване на информация за Вашите лични данни, обработвани от нас, може да отправите по имейл на office@onlineoffice.bg.

2. Право на достъп и преносимост
Микст Сорсис се стреми да не поддържа при себе си лични данни на клиенти, с които няма активен договор в дадения момент. Въпреки това, изключения от този принцип могат да се допуснат най-вече за счетоводни и отчетни цели. При желание от Ваша страна можете да отправите запитване на office@onlineoffice.bg за вида и обема лични данни, които Микст Сорсис съхранява за Вас и ние ще Ви отговорим в рамките на 15 дни от получаване на запитването.

3. Право на коригиране:
Имате право да поискате от нас да коригираме погрешно записани или съхранявани лични данни за Вас. Към настоящия момент имате възможност да упражните това свое право, като отправите искане на имейл адрес: office@onlineoffice.bg. След като коригирането бъде направено от нас, ще Ви известим за това.

4. Право да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни:
Имате право да поискате да преустановим временно обработването на Ваши лични данни (без да ги изтриваме) в случай на отправено от Вас възражение за конкретна тяхна обработка или при предявени от Ваша страна съдебни претенции или жалба в Комисия за защита на личните данни (КЗЛД). Искането се отправя до office@onlineoffice.bg. Когато ограничим обработването на личните Ви данни, ще Ви известим за това.

5. Право на изтриване на личните данни („право да бъдеш забравен“):
Имате право да поискате от нас да изтрием личните Ви данни, които обработваме. Искане за упражняване на това право можете да адресирате до Микст сорсис на имейл адрес: office@onlineoffice.bg.
След като бъдат изтрити и анонимизирани личните Ви данни, ние ще Ви уведомим за това, че правото Ви е било успешно упражнено.

6. Право на жалба до Комисия по защита на личните данни:
Винаги щом счетете, че Вашите права по GDPR са нарушени, можете да отправите жалба до КЗЛД. Все пак, би могло да бъде много конструктивно, ако преди това се обърнете към нас на office@onlineoffice.bg, за да обсъдим възникналия въпрос. Ние се задължаваме да Ви върнем отговор в срок до 10 работни дни от получаването на оплакването или въпроса Ви.

Настоящата политика за защита, поверителност и неприкосновеност на личните данни,

обработвани от уебсайта онлайн офис (www.onlineoffice.bg) е приета на 24.03.2020г.

Последвайте ни във: facebook, linkedIn, instagram

Лични данни - лого сепаратор