fbpx Online Office

Whats Upp
+359 888 111 519

Viber
+359 888 111 519

Телефон
+359 888 111 519

Skype
Online Office

office@
onlineoffice.bg

Messenger
Online office

Преди да прочетете и приемете общите условия, моля да отговорите на въпросите:

Във връзка с Ваше бизнес начинание ли търсите услугите?
Във връзка с Вашата професионална дейност ли търсите услугите?

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за сключване на договори за предоставяне на услуги на търговци и лица,

действащи във връзка с професионалната си или търговската си дейност

I. Обща информация
Чл. 1 Данни за „МИКСТ СОРСИС“ЕООД
1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между КЛИЕНТИТЕ на www.onlineoffice.bg – електронната платформа за онлайн консултантски услуги по право, финанси и управление, наричана по-долу „Онлайн офис“ и „МИКСТ СОРСИС“ЕООД. „МИКСТ СОРСИС“ЕООД, БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София 1164, район Лозенец, ж.к. Лозенец, Галичица No 54, вх. в, ет. 8, ап. 59, телефонен номер 00359888111519, eMail office@onlineoffice.bg, вписано под единен идентификационен код (ЕИК) 202638345 в Търговския регистър, Агенция по вписванията към Министъра на правосъдието, представлявано от Управителя Даниела Митева. Образование: Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Магистър по финансов мениджмънт, Университет за национално и световно стопанство.
2. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат съответните разпоредби на българското законодателство.
Чл. 2 Предмет
1. www.onlineoffice.bg е уебсайт, собственост на „Микст сорсис” ЕООД, организиран като електронна платформа за предоставяне на консултантски услуги по право, финанси и управление. Ползването на услугите се извършва изцяло онлайн. Срещи на място са възможни само след предварителна уговорка.
2. Сключване на консултантски договор онлайн
2.1. Начинът на работа изисква да се влезе на адрес: www.onlineoffice.bg, за което не се изисква регистрация.
2.2. Да се приемат Общите условия на предлаганата услуга. Общите условия се намират на футъра и в менюто на началната страница на Онлайн офис. На страница Общи условия се изисква да се отговори на два въпроса: Във връзка с Ваше бизнес начинание ли търсите услугите? Във връзка с Вашата професионална дейност ли търсите услугите? След положителен отговор на поставените въпроси се зареждат релевантните за Клиента Общи условия, които следва да се прочетат внимателно. Общите условия завършват с полета, които задължително трябва да бъдат попълнени със следните му данни: три имена и eMail. След натискане на бутон „приемам“ автоматично се генерира и се изпраща eMail на Клиента с потвърждение на приетите Общи условия.
2.3. Да се запази час за консултация от страница Запази час, като се избере ден, с натискане върху съответната дата в календара. Определя се час и последователно се натиска върху часа и бутона „Confirm“. Въвежда се име, eMail, описание темата на срещата и телефон за връзка. След натискане на Schedule Event автоматично се генерира и се изпраща eMail на Клиента с потвърждение на запазения час за консултация.
2.4. Да се плати възнаграждение за услугата от Клиента на „Микст сорсис” ЕООД. Може да се извърши банков превод чрез електронно банкиране или на място в офис на обслужващата банка на Клиента, чрез ипей или револют. Услугите се предоставят само след заплащане на дължимото възнаграждение за запазеното време. В случай, че Клиентът запази час за консултация и приеме настоящите условия, но не заплати дължимото възнаграждение преди нейното започване, консултацията няма да се проведе и услугата няма да се предостави. В началото на всяка консултация представителят на „Микст сорсис” ЕООД извършва проверка за направено плащане от съответния Клиент. Когато такова не е извършено информира същия по eMail, минимум 30 минути преди започване на часа за консултация.
2.5. Предоставянето на услугата започва след проверка за приемане на настоящите общи условия и извършено плащане от Клиента. Представителят на „Микст сорсис” ЕООД осъществява контакт с Клиента чрез телефонно обаждане, текстово съобщение или eMail в запазения час и започва консултацията. В случай, че в запазеният час не може да се осъществи контакт с Клиента повече от 10 минути (Клиентът не отговоря на повикването/съобщението) същият ще получи eMail с информация за положените усилия за свързване и пропусната възможност да се реализира консултацията по негова вина.
3. В случай, че Клиентът се нуждае от първоначален предварителен разговор, преди Консултацията, за да определи темата и въпросите си, да уточни от какво има нужда, може да се свърже с представител на „Микст сорсис” ЕООД по следния начин:
3.1. Влиза се на адрес: www.onlineoffice.bg
3.2. Свързва се чрез някой от описаните начини в страница контакти: eMail, обаждане или съобщение. В случай, че не може да осъществи контакт, ще получи eMail, обаждане или съобщение веднага, след като е възможно да се поеме разговор с Клиента.
3.3. Първоначалният разговор има за цел да определи темите и въпросите на консултацията, да се уточни от какво има нужда Клиентът. Консултацията дава конкретни разяснения и предложения за решения на поставените теми и въпроси.
4. С попълването на три имена, eMail и натискане на бутон „приемам“ под Общите условия, Клиентът декларира, че се е запознал и приема настоящите Общи условия. С получаването на eMail от Клиента, „Микст сорсис” ЕООД потвърждава, че ще изпълни услугата съгласно настоящите Общи условия. При необходимост може да бъде изготвен писмен договор, който да се изпрати за подпис по пощата или куриерска фирма.
5. С приемането на настоящите Общи условия и плащането на възнаграждението Клиентът възлага, а Представителят на Онлайн офис приема да извърши консултантска услуга.
6. Предмет на тези общи условия е предоставянето на правни, финансови и управленски консултации. Консултациите се предоставят след осигуряване от Клиента на Представителя на „Микст сорсис” ЕООД на съответната необходима информация и документация. Консултации се изразяват в предоставяне на отговори на конкретно поставени въпроси, изготвяне на писмени документи и други. Предоставените консултации се извършват на база време.
Чл. 3 Договори между търговци/професионалисти
Настоящите общи условия уреждат отношенията при сключване на договори за предоставяне на услуги между „Микст сорсис“ ЕООД и неговите Клиенти – търговец или физическо лице. С приемането на настоящите общи условия и плащането на възнаграждението Клиентът потвърждава, че ще ползва услугата в своята професионална или търговска дейност.
Чл. 4 Пряко осъществяване на услугите
„Микст сорсис” ЕООД ще предоставя услугите чрез управителя си Даниела Митева. В случай, че е налице необходимост от допълнителен ресурс – и чрез доверени и квалифицирани за осъществяване на съответната дейност партньори. Последното ще бъде съобщавано допълнително на Клиента при необходимост.
Чл. 5 Ценообразуване
1. Клиентът заплаща на „Микст сорсис” ЕООД възнаграждение за предоставените услуги съгласно ценовите параметри. Те са определени на страницата www.onlineoffice.bg и съгласно настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от „Микст сорсис” ЕООД на адрес www.onlineoffice.bg, страница плащане, раздел Цени. Плащанията се извършват авансово от Клиента преди започването на консултацията.
2. Възнаграждението за предоставяне на услугите се формира на база време, под формата на консултации с минимална продължителност от 30 минути. Видове консултации:
• Еднократни консултации до 60 минути. Всяко провеждане на разговор, писане на текстови съобщения, изготвяне на писмени документи, eMailи и др. с продължителност до 60 минути се считат за 60 минути;
• Абонамент – консултации до 10 часа на месец. Всяко провеждане на разговор, писане на текстови съобщения, изготвяне на писмени документи, eMailи и др. с обща продължителност до 10 часа на месец се считат за 10 часа.
3. Цената описана на адрес www.onlineoffice.bg, страница плащане, раздел Цени, е крайната сума, която Клиентът дължи на „Микст сорсис” ЕООД. Във възнаграждението на „Микст сорсис” ЕООД за предоставените услуги не са включени съответните дължими суми за данъци, нотариални такси, съдебни разноски, преводи, пътни разноски, пощенски разходи и др., които се дължат от Клиента към трети лица при и/или по повод изпълнението на предоставената услуга. Описаните в предходното изречение суми се дължат отделно от Клиента на съответните лица.
4. Плащането на възнаграждението от Клиента на „Микст сорсис” ЕООД се извършва по банков път, чрез дебитна или кредитна карта през EPAY или чрез REVOLUT.

Чл. 6 Клиентът и „Микст сорсис” ЕООД се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка с предоставянето на услугите могат да бъдат извършвани по електронен път. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Клиентите, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от тях.
Чл. 7 Отказ от услугата е възможна в 3-дневен срок, считано от датата на сключване на договора за услуги, когато са приети Общите условия и е платено дължимото възнаграждение, но не по-късно от началото на изпълнението на услугата. В този случай Клиентът следва писмено по eMail да информира „Микст сорсис” ЕООД. Платеното възнаграждение му се възстановява до 5 дни от получаването на eMailа. В случай, че Клиентът приеме Общите условия и заплати възнаграждение за консултация, но такава не се осъществи по негова вина и той не информира за невъзможността си предварително и в срок, платеното възнаграждение не подлежи на възстановяване.

Раздел II Стандарт на изпълнение на услугата
Чл. 9 Стандартът на изпълнение на услугата е с грижа на опитен професионалист.
Чл. 10 Принципи на изпълнение на услугата:
1. принципът на консенсус
2. принципът на откритост
3. принципът на качество
Чл. 11 Етапи на изпълнение на услугата
1. При предоставянето на услугата от Представителя на Онлайн офис се извършват важни дейности като идентификация на потребностите на Клиента, анализ и разбиране на проблема и определяне на бюджет. Предложението от Представителя на Онлайн офис към Клиента включват конкретни данни, метод и план за работа, роли и отговорности, срокове и договорни условия. Представителят на Онлайн офис предоставя обективна оценка и анализ на необходимото от страна на Клиента за разрешаване на проблема/въпроса.
2. При осъществяване на консултацията се извършват вече договорените дейности, като крайната цел е удовлетвореността на Клиента, и включват:
• Предоставяне на услуга от лице, за което имате информация (не е анонимно);
• в рамките на до 24 часа, през работно време (светлата част на денонощието) след като сте се свързали/оставили съобщение, получавате обаждане/отговор на съобщението;
• форма на предоставената услуга – устна или писмена консултация;
• в рамките на безплатния предварителния разговор може да получите отказ за предоставяне на услуга, когато по преценка на Представителя на Онлайн офис е извън компетентността му;
• услугите се изпълняват добросъвестно, с уважение и разбиране към Клиента.
3. С приключването на консултацията, Клиентът е приел извършената услуга. Той получава информация и/или решение на проблема/въпроса и/или насочване към съответните лица, компетентни за разрешаване на проблема/въпроса. Успешно приключено е предоставянето на услугата, когато е:
• конкретно дефиниран проблемът/въпросът на Клиента, определен е компетентен орган/лице отговорен за разрешаването и са изяснени етапите и стъпките за разрешаването му;
• получен вариант на решение на поставеният въпрос/проблем и са изпълнени определените етапи и стъпки.
Чл.12 Лични данни
Всички лични данни, предоставени от Клиента, отнасящи се до него или до трети лица, се предоставят от същия на договорно основание с цел осъществяване на консултантската услуга – предмет на договора и не могат да бъдат използвани от „Микст Сорсис“ ЕООД за други цели. След приключване на работата по всеки един проект (консултация на Клиент), по който са предоставени лични данни, „Микст Сорсис“ ЕООД може да запази за определен период от време с цел поддържане на счетоводна отчетност или като доказателство за предоставената услуга информация, която представлява лични данни за клиентите. Копия на документи, предоставени от Клиента в хода на работата, по правило се изтриват, ако са дигитални или се връщат на Клиента – ако са хартиени, освен ако са необходими за отчетни цели, за което Клиентът ще бъде информиран. „Микст Сорсис“ ЕООД е администратор на лични данни и политиката за защита на личните данни е на разположение на клиентите на сайта onlineoffice.bg.
Чл. 13 Интелектуална собственост
Предоставените от Клиента творби и материали, ползващи се със защита по някой от законите за защита на интелектуалната или индустриалната собственост, ясно се обозначават като такива при предаването им. „Микст Сорсис“ ЕООД получава по подразбиране лиценз за използването на съответната собственост, доколкото то е необходимо за изпълнението на договора с Клиента. Авторското право на Даниела Митева по отношение на писмените становища, изготвени за Клиента се запазва в пълен обем, като Клиентът има лиценз за използването им за целите, за които са съставени.
Чл. 14 Конфиденциалност и търговска тайна
1. „Микст сорсис” ЕООД и Клиентът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси. Да пазят търговските си тайни – факти, информация, решения и данни, свързани с търговската им дейност, станали им известни в процеса на изпълнение на услугите и ясно обозначени като такива.
2. „Микст сорсис” ЕООД и Клиентът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др. Изключения от задължението по предходното изречение могат да се правят при наличието на писмено и законово обосновано искане на орган на съдебната власт или на данъчните власти за разкриване на такава информация. В този случай всяка от страните е длъжна без забавяне, при липсата на законови пречки за това, да уведоми другата страна за направеното разкриване.
Чл. 15 Отговорност за разпространение на конфиденциална информация
1. Информация, материали или файлове, предоставени от Клиента на Представител на Онлайн офис се третират като конфиденциални или търговски само ако са ясно обозначени като такива. Не са такива ако информацията бъде публично огласена или е била известна на Представителя на Онлайн офис преди предоставянето й от Клиента. „Микст сорсис” ЕООД не носи отговорност при предоставянето на конфиденциална информация по писмено и законово обосновано искане на орган на съдебната власт или на данъчните власти.
2. Предоставените от Клиента материали на хартиен носител, които не са необходими на „Микст сорсис” ЕООД за неговата отчетност, следва да бъдат върнати на Клиента след приключване на изпълнението на договора, включително копията.

Раздел III Прекратяване, жалби, разрешаване на спорове
Чл.16 Своевременна обратна връзка по жалби или възражения от страна на клиенти
1. „Микст сорсис” ЕООД е задължен да отговаря на предявените жалби на Клиентите в най-кратък срок с цел уреждане на спора.
2. Споровете между „Микст сорсис” ЕООД и Клиенти на услуги се уреждат:
• по взаимно съгласие;
• чрез извънсъдебни средства;
• по съдебен ред.
3. Клиентът има право да отправи жалба до „Микст сорсис” ЕООД за лошо изпълнение в писмен вид по eMail. „Микст сорсис” ЕООД е задължен да разгледа и отговори в писмен вид на подадената жалба с цел уреждане на възникналия спор в най-кратък срок.
Чл. 17 Прекратяване на договорните отношения
Общите условия и договорът между „Микст сорсис” ЕООД и Клиента се прекратяват:
• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните;
• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
• при обективна невъзможност на някоя от страните да изпълнява задълженията си;
• в случай че „Микст сорсис” ЕООД установи, че Клиентът използва платформата Онлайн офис в нарушение на настоящите общи условия и законодателството в Република България. При тази хипотеза „Микст сорсис” ЕООД има право да прекрати едностранно договора, без предизвестие и без да дължи обезщетение;
• в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
Чл. 18 Ограничаване на отговорността
1. „Микст сорсис” ЕООД носи отговорност:
• до размера на застраховка „професионална отговорност“ за времето на своята професионална дейност за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на нейните задължения или
• до размера на полученото възнаграждение.
2. „Микст сорсис” ЕООД не носи отговорност:
• при непълна, неясна и подвеждаща информация предоставена от Клиента;
• за времето, през което платформата не е била достъпна;
• За предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Клиент.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Клиенти на 24.03.2020г.ОБЩИ УСЛОВИЯ

за сключване на договори за предоставяне на услуги на потребители

I. Обща информация
Чл. 1 Данни за „МИКСТ СОРСИС“ ЕООД
1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между КЛИЕНТИТЕ на www.onlineoffice.bg – електронната платформа за онлайн консултантски услуги по право, финанси и управление, наричана по-долу „Онлайн офис“ и „МИКСТ СОРСИС“ЕООД. „МИКСТ СОРСИС“ЕООД, БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София 1164, район Лозенец, ж.к. Лозенец, Галичица No 54, вх. в, ет. 8, ап. 59, телефонен номер 00359888111519, eMail office@onlineoffice.bg, вписано под единен идентификационен код (ЕИК) 202638345 в Търговския регистър, Агенция по вписванията към Министъра на правосъдието, представлявано от Управителя Даниела Митева. Образование: Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Магистър по финансов мениджмънт, Университет за национално и световно стопанство.
2. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат съответните разпоредби на българското законодателство.
3. Производства за алтернативно решаване на спорове между потребители и търговци на територията на Република България се провеждат пред помирителни комисии на Комисия за защита на потребителите, които действат като орган за алтернативно решаване на спорове, когато няма секторен такъв.
Чл. 2 Предмет
1. www.onlineoffice.bg е уебсайт, собственост на „Микст сорсис” ЕООД, организиран като електронна платформа за предоставяне на консултантски услуги по право, финанси и управление. Ползването на услугите се извършва изцяло онлайн. Срещи на място са възможни само след предварителна уговорка.
2. Сключване на консултантски договор онлайн
2.1. Начинът на работа изисква да се влезе на адрес: www.onlineoffice.bg, за което не се изисква регистрация.
2.2. Да се приемат Общите условия на предлаганата услуга. Общите условия се намират на футъра и в менюто на началната страница на Онлайн офис. На страница Общи условия се изисква да се отговори на два въпроса: Във връзка с Ваше бизнес начинание ли търсите услугите? Във връзка с Вашата професионална дейност ли търсите услугите? След отрицателен отговор на поставените въпроси се зареждат релевантните за Клиента Общи условия, които следва да се прочетат внимателно. Общите условия завършват с полета, които задължително трябва да бъдат попълнени със следните му данни: три имена и eMail. След натискане на бутон „приемам“ автоматично се генерира и се изпраща eMail на Клиента с потвърждение на приетите Общи условия. В случай, че „Микст сорсис” ЕООД измени настоящите общи условия, след тяхното приемане от Клиента и преди изпълнение на услугата, ще го уведоми в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от него eMail.
2.3. Да се запази час за консултация от страница Запази час, като се избере ден, с натискане върху съответната дата в календара. Определя се час и последователно се натиска върху часа и бутона „Confirm“. Въвежда се име, eMail, описание темата на срещата и телефон за връзка. След натискане на Schedule Event автоматично се генерира и се изпраща eMail на Клиента с потвърждение на запазения час за консултация.
2.4. Да се плати възнаграждение за услугата от Клиента на „Микст сорсис” ЕООД. Може да се извърши банков превод чрез електронно банкиране или на място в офис на обслужващата банка на Клиента, чрез ипей или револют. Услугите се предоставят само след заплащане на дължимото възнаграждение за запазеното време. В случай, че Клиентът запази час за консултация и приеме настоящите условия, но не заплати дължимото възнаграждение преди нейното започване, консултацията няма да се проведе и услугата няма да се предостави. В началото на всяка консултация представителят на „Микст сорсис” ЕООД извършва проверка за направено плащане от съответния Клиент. Когато такова не е извършено информира същия по eMail, минимум 30 минути преди започване на часа за консултация.
2.5. Предоставянето на услугата започва след проверка за приемане на настоящите Общи условия и извършено плащане от Клиента. Представителят на „Микст сорсис” ЕООД осъществява контакт с Клиента чрез телефонно обаждане, текстово съобщение или eMail в запазения час, на оставените от Клиента координати и започва консултацията. В случай, че в запазеният час не може да се осъществи контакт с Клиента повече от 10 минути (Клиентът не отговоря на повикването/съобщението) същият ще получи eMail с информация за положените усилия за свързване и пропусната възможност да се реализира консултацията по негова вина.
3. В случай, че Клиентът се нуждае от първоначален предварителен разговор, преди Консултацията, за да определи темата и въпросите си, да уточни от какво има нужда, може да се свърже с представител на „Микст сорсис” ЕООД по следния начин:
3.1. Влиза се на адрес: www.onlineoffice.bg
3.2. Свързва се чрез някой от описаните начини в страница контакти: eMail, обаждане или съобщение. В случай, че не може да осъществи контакт, ще получи eMail, обаждане или съобщение веднага, след като е възможно да се поеме разговор с Клиента.
3.3. Първоначалният разговор има за цел да определи темите и въпросите на консултацията, да се уточни от какво има нужда Клиентът. Консултацията дава конкретни разяснения и предложения за решения на поставените теми и въпроси.
4. С попълването на три имена, eMail и натискане на бутон „приемам“ под Общите условия, Клиентът декларира, че се е запознал и приема настоящите Общи условия. С изпращането на eMail на посочения от Клиента eMail, „Микст сорсис” ЕООД потвърждава, че се съгласява да изпълни услугата съгласно настоящите Общи условия. При необходимост може да бъде изготвен писмен договор, който да се изпрати за подпис по пощата или куриерска фирма.
5. С приемането на настоящите Общи условия и плащането на възнаграждението Клиентът възлага, а Представителят на Онлайн офис приема да извърши консултантска услуга.
6. Предмет на тези общи условия е предоставянето на правни, финансови и управленски консултации. Консултациите се предоставят след осигуряване от Клиента на Представителя на на „Микст сорсис” ЕООД на съответната необходима информация и документация. Консултации се изразяват в предоставяне на отговори на конкретно поставени въпроси, изготвяне на писмени документи и други. Предоставените консултации се извършват на база време.
Чл. 3 Договори между търговец и потребител
Настоящите общи условия уреждат отношенията при сключване на договори за предоставяне на услуги между „Микст сорсис“ ЕООД и неговите Клиенти – потребители. С приемането на настоящите общи условия и плащането на възнаграждението Клиентът потвърждава, че няма да ползва услугата в своята професионална или търговска дейност.
Чл. 4 Пряко осъществяване на услугите
„Микст сорсис” ЕООД ще предоставя услугите чрез управителя си Даниела Митева, а в случай, че е налице необходимост от допълнителен ресурс – и чрез доверени и квалифицирани за осъществяване на съответната дейност партньори. Последното ще бъде съобщавано допълнително на Клиента при необходимост.
Чл. 5 Ценообразуване
1. Клиентът заплаща на „Микст сорсис” ЕООД възнаграждение за предоставените услуги съгласно ценовите параметри. Те са определени на страницата www.onlineoffice.bg и съгласно настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от „Микст сорсис” ЕООД на адрес www.onlineoffice.bg, страница плащане, раздел Цени. Плащанията се извършват авансово от Клиента преди започването на консултацията.
2. Възнаграждението за предоставяне на услугите се формира на база време, под формата на консултации. Консултациите са с минимална продължителност от 60 минути. Всяко провеждане на разговор, писане на текстови съобщения, eMailи и др. между Клиента и представител на „Микст сорсис” ЕООД с продължителност до 60 минути се считат за консултация с продължителност 60 минути.
3. Цената описана на адрес www.onlineoffice.bg, страница плащане, раздел Цени, е крайната сума, която Клиентът дължи на „Микст сорсис” ЕООД. Във възнаграждението на „Микст сорсис” ЕООД за предоставените услуги не са включени съответните дължими суми за данъци, нотариални такси, съдебни разноски, преводи, пътни разноски, пощенски разходи и др., които се дължат от Клиента към трети лица при и/или по повод изпълнението на предоставената услуга. Описаните в предходното изречение суми се дължат отделно от Клиента на съответните лица.
4. Плащането на възнаграждението от Клиента на „Микст сорсис” ЕООД се извършва по банков път, чрез дебитна или кредитна карта през EPAY или чрез REVOLUT.

Чл. 6 С приемането на настоящите общи условия Клиентът дава изричното си предварително съгласие и потвърждение, че знае, че със започване изпълнението на услугата ще загуби правото си на отказ, защото услугата е предоставена напълно и договорът ще бъде изпълнен изцяло от търговеца.
Чл. 7 Клиентът и „Микст сорсис” ЕООД се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка с предоставянето на услугите могат да бъдат извършвани по електронен път. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Клиентите, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от тях.
Чл. 8 Отказ от услугата е възможна в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора за услуги, когато са приети Общите условия и е платено дължимото възнаграждение. В този случай Клиентът следва писмено по eMail да информира „Микст сорсис” ЕООД. Платеното възнаграждение му се възстановява до 5 дни от получаването на eMailа. В случай, че Клиентът приеме Общите условия и заплати възнаграждение за консултация, но такава не се осъществи по негова вина и той не информира за невъзможността си предварително и в срок, платеното възнаграждение не подлежи на възстановяване.

Раздел II Стандарт на изпълнение на услугата
Чл. 9 Стандартът на изпълнение на услугата е с грижа на опитен професионалист.
Чл. 10 Принципи на изпълнение на услугата:
1. принципът на консенсус
2. принципът на откритост
3. принципът на качество
Чл. 11 Етапи на изпълнение на услугата
1. При предоставянето на услугата от Представителя на Онлайн офис се извършват важни дейности като идентификация на потребностите на Клиента, анализ и разбиране на проблема и определяне на бюджет. Предложението от Представителя на Онлайн офис към Клиента включват конкретни данни, метод и план за работа, роли и отговорности, срокове и договорни условия. Представителят на Онлайн офис предоставя обективна оценка и анализ на необходимото от страна на Клиента за разрешаване на проблема/въпроса.
2. При осъществяване на консултацията се извършват вече договорените дейности, като крайната цел е удовлетвореността на Клиента, и включват:
• Предоставяне на услуга от лице, за което имате информация (не е анонимно);
• в рамките на до 24 часа, през работно време (светлата част на денонощието) след като сте се свързали/оставили съобщение, получавате обаждане/отговор на съобщението;
• форма на предоставената услуга – устна или писмена консултация;
• в рамките на безплатния предварителния разговор може да получите отказ за предоставяне на услуга, когато по преценка на Представителя на Онлайн офис е извън компетентността му;
• услугите се изпълняват добросъвестно, с уважение и разбиране към Клиента.
3. С приключването на консултацията, Клиентът е приел извършената услуга. Той получава информация и/или решение на проблема/въпроса и/или насочване към съответните лица, компетентни за разрешаване на проблема/въпроса. Успешно приключено е предоставянето на услугата, когато е:
• конкретно дефиниран проблемът/въпросът на Клиента, определен е компетентен орган/лице отговорен за разрешаването и са изяснени етапите и стъпките за разрешаването му;
• получен вариант на решение на поставеният въпрос/проблем и са изпълнени определените етапи и стъпки.
Чл.12 Лични данни
Всички лични данни, предоставени от Клиента, отнасящи се до него или до трети лица, се предоставят от същия на договорно основание с цел осъществяване на консултантската услуга – предмет на договора и не могат да бъдат използвани от „Микст Сорсис“ ЕООД за други цели. След приключване на работата по всеки един проект (консултация на Клиент), по който са предоставени лични данни, „Микст Сорсис“ ЕООД може да запази за определен период от време с цел поддържане на счетоводна отчетност или като доказателство за предоставената услуга информация, която представлява лични данни за клиентите. Копия на документи, предоставени от Клиента в хода на работата, по правило се изтриват, ако са дигитални или се връщат на Клиента – ако са хартиени, освен ако са необходими за отчетни цели, за което Клиентът ще бъде информиран. „Микст Сорсис“ ЕООД е администратор на лични данни и политиката за защита на личните данни е на разположение на клиентите на сайта onlineoffice.bg.
Чл. 13 Интелектуална собственост
Предоставените от Клиента творби и материали, ползващи се със защита по някой от законите за защита на интелектуалната или индустриалната собственост, ясно се обозначават като такива при предаването. „Микст Сорсис“ ЕООД получава по подразбиране лиценз за използването на съответната собственост, доколкото то е необходимо за изпълнението на договора с Клиента. Авторското право на Даниела Митева по отношение на писмените становища, изготвени за Клиента се запазва в пълен обем, като Клиентът има лиценз за използването им за целите, за които са съставени.
Чл. 14 Конфиденциалност и търговска тайна
1. „Микст сорсис” ЕООД и Клиентът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси. Да пазят търговските си тайни – факти, информация, решения и данни, свързани с търговската им дейност, станали им известни в процеса на изпълнение на услугите и ясно обозначени като такива.
2. „Микст сорсис” ЕООД и Клиентът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др. Изключения от задължението по предходното изречение могат да се правят при наличието на писмено и законово обосновано искане на орган на съдебната власт или на данъчните власти за разкриване на такава информация. В този случай всяка от страните е длъжна без забавяне, при липсата на законови пречки за това, да уведоми другата страна за направеното разкриване.
Чл. 15 Отговорност за разпространение на конфиденциална информация
1. Информация, материали или файлове, предоставени от Клиента на Представител на Онлайн офис се третират като конфиденциални или търговски само ако са ясно обозначени като такива. Не са такива ако информацията бъде публично огласена или е била известна на Представителя на Онлайн офис преди предоставянето й от Клиента. „Микст сорсис” ЕООД не носи отговорност при предоставянето на конфиденциална информация по писмено и законово обосновано искане на орган на съдебната власт или на данъчните власти.
2. Предоставените от Клиента материали на хартиен носител, които не са необходими на „Микст сорсис” ЕООД за неговата отчетност, следва да бъдат върнати на Клиента след приключване на изпълнението на договора, включително копията.

Раздел III Прекратяване, жалби, разрешаване на спорове
Чл.16 Своевременна обратна връзка по жалби или възражения от страна на клиенти
1. „Микст сорсис” ЕООД е задължен да отговаря на предявените жалби на Клиентите в най-кратък срок с цел уреждане на спора.
2. Споровете между „Микст сорсис” ЕООД и Клиенти на услуги се уреждат:
• по взаимно съгласие;
• чрез извънсъдебни средства;
• по съдебен ред.
3. Клиентът има право да отправи жалба до „Микст сорсис” ЕООД за лошо изпълнение в писмен вид по eMail. „Микст сорсис” ЕООД е задължен да разгледа и отговори в писмен вид на подадената жалба с цел уреждане на възникналия спор в най-кратък срок.
Чл. 17 Прекратяване на договорните отношения
Общите условия и договорът между „Микст сорсис” ЕООД и Клиента се прекратяват:
• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните;
• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
• при обективна невъзможност на някоя от страните да изпълнява задълженията си;
• в случай че „Микст сорсис” ЕООД установи, че Клиентът използва платформата Онлайн офис в нарушение на настоящите общи условия и законодателството в Република България. При тази хипотеза „Микст сорсис” ЕООД има право да прекрати едностранно договора, без предизвестие и без да дължи обезщетение;
• в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
Чл. 18 Ограничаване на отговорността
1. „Микст сорсис” ЕООД носи отговорност:
• до размера на застраховка „професионална отговорност“ за времето на своята професионална дейност за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на нейните задължения или
• до размера на полученото възнаграждение.
2. „Микст сорсис” ЕООД не носи отговорност:
• при непълна, неясна и подвеждаща информация предоставена от Клиента;
• за времето, през което платформата не е била достъпна;
• За предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Клиент.


Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До „МИКСТ СОРСИС“ ЕООД, БЪЛГАРИЯ, гр. София 1164, район Лозенец, ж.к. Лозенец, Галичица No 54, вх. в, ет. 8, ап. 59, телефонен номер 00359888111519, eMail office@onlineoffice.bg, ЕИК 202638345:

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за предоставяне на следната услуга ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Поръчано на ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Име на потребителя/ите ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Адрес на потребителя/ите …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия) ……………………………………………………………….

– Дата ……………………………………………………..


 

Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата (попълва се датата съгласно видовете договор, посочени в т. 1, букви „а“, „б“, „в“, „г“ или „д“ от Указанията за попълване).

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес, съгласно т. 2 от Указанията за попълване)

и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

(предоставя се възможност за избор на опция за уведомяване на търговеца от страна на потребителя при упражняването на правото му на отказ съгласно опциите, посочени в т. 3 от Указанията за попълване).

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа.

1.Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. (при договор за продажба, в който не сте предложили да приберете стоките в случай на отказ, се попълва текстът, посочен в т. 4 от Указанията за попълване).

В случаите, когато потребителят е получил стоки във връзка с договора (може да бъде добавен съответният текст съгласно т. 5, букви „а“, „б“ или „в“ от Указанията за попълване).

При договорите за предоставяне на услуги или за доставка на вода, газ, електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или определено количество, или за централно отопление (добавя се текстът, посочен в т. 6 от Указанията за попълване).

Указания за попълване:

1.Попълнете един от следните текстове в кавички:

а) при договорите за услуга или за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество, за централно отопление или за цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител: „датата, на която е сключен договорът.“;

б) при договор за продажба: „датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.“;

в) при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: „датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.“;

г) при договор, съгласно който се доставя стока, която се състои от множество партиди или части: „датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната партида или част.“;

д) при договор за редовна доставка на стоки в продължение на определен период от време: „датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на първата стока.“

2.Попълнете Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес.

3.Ако давате възможност на потребителя по електронен път да попълни и подаде информация за своя отказ от договора на Вашия уебсайт, попълнете следното:

„Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (добавете интернет адрес). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.“

4.При договор за продажба, в който не сте предложили да приберете стоките в случай на отказ, попълнете следното:

„Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.“

5.Ако потребителят е получил стоки във връзка с договора:

(а) добавете или:

– „Ние ще приберем стоките“, или

– „Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на нас или на…. (добавете името и географския адрес, когато е приложимо, на лицето, упълномощено от Вас да получи стоките) без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.

Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.“;

(б) добавете:

– „Ние поемаме разходите по връщане на стоките.“;

– „Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.“;

– ако в договор от разстояние не предлагате да поемете разходите по връщането на стоките и поради своето естество стоките не могат да бъдат върнати по обичаен начин по пощата: „Вие ще трябва да поемете преките разходи по връщане на стоката ______ лв. (добавете сумата).“, или, ако разходите по връщане на стоките не могат да бъдат изчислени предварително в разумни граници: „Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително ______ лв. (добавете сумата).“, или

– ако при договор извън търговски обект естеството на стоките не позволява те да бъдат върнати по обичаен начин по пощата и ако те са били доставени в дома на потребителя в момента на сключването на договора: „Ще приберем стоките за наша сметка.“, и

(в) добавете: „Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.“

6.При договорите за предоставяне на услуги или за доставка на вода, газ, електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество, или за централно отопление, добавете следното:

„Ако сте поискали предоставянето на услугите или доставката на вода/газ/електрическа енергия/централно отопление (ненужното се зачертава) да започне по време на срока за отказ, ще ни платите сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който сте ни уведомили, че упражнявате правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Клиенти на 24.03.2020г.


Приемането на общите условия е свързано със задължение за плащане!
Моля въведете Вашите данни:
Приемам

Общи исловия - лого сепаратор

Последвайте ни във: facebook, linkedIn, instagram
Начало